Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Sebastjan Vončina s.p., ki je upravljavec spletnega mesta www.se-mont.net (v nadaljevanju samo spletna stran), nadvse spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno in skladno z zakonsko določenimi pravili.

 V tej izjavi o zasebnosti so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

V kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova info@se-mont.net
.

1. Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom

Uporabnik spletne strani je lahko samo obiskovalec in bralec spletnih vsebin, ki jih spletna stran ponuja, v tem primeru se anonimno statistično beleži njegov obisk. Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge statistične podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletne strani se-mont.net, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

Kadar obiskovalec postane povpraševalec in preko kontaktnega obrazca odda povpraševanje po določenem izdelku in / ali izdelku, se vpisani podatki zbirajo v obliki e-poštnega naslova, imena, priimka, telefona in kraja. Te osebne podatke upravljavec zbira in uporablja zgolj in predvsem za nadaljnjo komunikacijo s potencialno stranko, pripravo želene ponudbe, podajo želenih informacij, razlago – odvisno od narave sporočila in želja, ki jih je povpraševalec navedel ob izpolnitvi kontaktnega obrazca.

 

2. Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem.

V primeru oddaje povpraševanja preko kontaktnega obrazca, ki se lahko šteje oziroma razvije v naročilo izdelka in / ali storitve, pa so poleg zgoraj navedenih obdelovalcev to tudi obdelovalci kot je računovodski servis in dostavna služba, ter obdelovalci, ki jih upravljavec lahko angažira za zagotavljanje storitev kot so na primer zunanji monterji, serviserji in ostali izvajalci naročenih storitev, dobavitelji izdelkov, ki preko svojih prevoznikov opravijo dostavo njihovih izdelkov na naslov naročnika ipd.

Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, mamlwari…)

 

3. Pravice uporabnikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Sebastjan Vončina s.p., Stolnik 14, 1242 Stahovica ali na elektronski naslov info@se-mont.net lahko uporabnik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Uporabnik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Sebastjan Vončina s.p., Stolnik 14, 1242 Stahovica ali na elektronski naslov info@se-mont.net. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uporabnik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

4. Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Uporabnik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi zakonitega interesa, se hranijo do preklica uporabnika.